INDIVIDUÁLNÍ SVÁTOSTI

KŘEST DĚTÍ  Křest je vyznání víry, včlenění do společenství církve a přijetí všech darů a závazků, které z toho vyplývají. V případě malého dítěte toto rozhodnutí jeho jménem mohou učinit pouze rodiče. Aby dítě mohlo přijmout křest, je tedy nutný souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich, případně těch, kteří jsou zákonně na jejich místě. Zároveň je důležitá opodstatněná naděje, že bude dítě vychováváno v katolickém náboženství. Jestliže tato naděje zcela chybí, křest se odloží. Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn a předpokládá se, že rodiče mají uzavřený církevní sňatek. Pokud rodiče dítěte nemají bydliště v naší farnosti, je nutný souhlas se křtem faráře z místa jejich bydliště. Před křtem se koná příprava. Na tuto přípravu je třeba si předem domluvit osobní setkání s knězem. Křest se uděluje v neděli. 
KŘEST DOSPĚLÝCH  Před křtem se koná katechumenát, který trvá jeden rok. Žádá-li o křest dospělý, je třeba se nejdříve domluvit na osobním setkání s knězem. 
SVÁTOST MANŽELSTVÍ  Církevní sňatek je možné uzavřít, je-li alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný katolík. Je-li jeden ze snoubenců nekatolík nebo nepokřtěný, ale souhlasí s formou a závazky katolického manželství, vyřizuje se dovolení od biskupa. Církevní sňatek je možné uzavřít, jsou-li oba snoubenci svobodní. Je-li jeden nebo oba ze snoubenců rozvedený, je nutná schůzka s knězem, kde se rozhodne, zda podle církevního práva je možné sňatek před církví uzavřít.
Vzhledem k pořadu bohoslužeb, rozmanitému kulturnímu programu a také k prohlídkám baziliky jsou v bazilice sv. Prokopa svatby možné pouze v sobotu a to v časech 11.00 a 12.30.  
SVÁTOST SMÍŘENÍ  Ve zpovědní místnosti v kostele je možnost přijetí svátosti smíření půl hodiny přede mší svatou. Jiné termíny si lze osobně domluvit. 
SVÁTOST NEMOCNÝCH V kostele se udílí svátost nemocných pro více lidí v rámci mše svaté v postní době. Je možné si osobně domluvit přijetí této svátosti, ať již v kostele, na faře, či doma /pro ty, kteří nemohou přijít do kostela/. 
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ Svátost biřmování posiluje křest a upevňuje křestní milost. Ve Starém zákoně proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid dostane Ducha Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají v naprostém společenství s Duchem svatým. Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích, a poté předávají nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během staletí církev i nadále žila z Ducha a předávala ho svým dětem. Podstatným obřadem biřmování je pomazání posvátným křižmem (olej smíšený s balzámem, posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním rukou vysluhovatele, který přitom pronáší svátostná slova: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Příprava začíná jednou za dva roky. 

Slovo o.Pavla

Bohoslužby

Neděle: 7:00 a 10:00
Pondělí:  ---
Úterý:    18:00
Středa:  18:00
Čtvrtek    8:00
Pátek:   16:30
Sobota:   8:00


Kontakt

Římskokatolická farnost
Třebíč-zámek

Zámek 1, 674 01 Třebíč
Tel: 605 286 937
www.farnost-bazilika.cz
Farář: Mgr. Pavel Opatřil
E-mail: trebic-zamek@dieceze.cz
Tel: 731 402 624

IČO: 64269035

Bankovní spojení:
Česká spořitelna 6012251349/0800
Farnost žije z toho, co si vybere. Lze přispívat při sbírkách při nedělních bohoslužbách, nebo pravidelným převodem na účet farnosti, či jednorázovým darem. Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro odpočet daně. 


Návštěvy

Právě přítomno: 13 hostů a žádný člen

Sledujte nás na FBNewsletter

Přihlaste se k odběru novinek z baziliky
Zadejte e-mailovou adresu:


PULS Fond na podporu pastorace

Představujeme vám PULS, Fond na podporu kněží a pastorace, který vznikl v rámci Brněnské diecéze v roce 2016.
Jeho posláním a cílem je zlepšit systém přispívání na diecézi (od anonymního povinného příspěvku k osobnímu projevu spoluzodpovědnosti každého věřícího), vytvořit „velkou rodinu malých dárců“ a pomoci vnímat diecézi jako jeden tým.
Podrobné informace na fond.biskupstvi.cz